โครงการที่ได้รับการเซ็นสัญญา   

  จังหวัดตรัง (21 โรงเรียน 24 โครงการ)

         1. โรงเรียนกมลศรี อ.สิเกา
               - ท่าเรือกะลาเสนุ้ยในอดีต : ชุมทางชีวิตของชาวกะลาเส
           2. โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อ.กันตัง

               - นาเกลือจากความทรงจำของชาวนาเกลือ
           3. โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อ.กันตัง

               - ย้อนรอยประเพณีชักพระ กับวิถีชีวิตชาวย่านซื่อ
               - "ป่าจาก" กับวิถีการผลิตของคนย่านซื่อจากยุคใช้สอยสู่ยุคผลิตสินค้า
           4. โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ อ.ย่านตาขาว

               - ประวัติการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการชุมชนบ้านทุ่งค่ายจากอดีตถึงปัจจุบัน
           5. โรงเรียนตรังวิทยา อ.เมือง
               - ทวดควนหาญกับความศรัทธาของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
           6. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน
               - ประวัติการตั้งถิ่นฐานและความเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีของชาวจีน ตำบลทุ่งยาว
           7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙(บ้านนาโต๊ะหมิง) อ.เมือง

               - สวนยางพารากับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านนาโต๊ะหมิง
           8. โรงเรียน บ้านคลองเต็ง อำเภอ เมือง

               - "ถ้ำเล" กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเขากอบ
           9. โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

               - วัดกะพังสุรินทร์ก่อนจะเป็นพระอารามหลวง
           10. โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง

               - คลองน้ำเจ็ดกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลอง
               - โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง โรงเรียนพระราชทานแห่งแรกของจังหวัดตรัง
           11. โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง

               - ความเปลี่ยนแปลงของทุ่งแจ้ง ทุ่งปอน และไสลาว กับวิถีชีวิตชุมชน
           12. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง
               - ตำนานตาหมอช่องกับวิถีชีวิตชาวบ้านช่อง
           13. โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด
               - ความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนเขาปินะ
           14. โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ อ.เมือง
               - พ่อแก่สีทันดร กับวิถีชีวิตชาวนาท่ามใต้
           15. โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อ.ห้วยยอด
               - ขนมเค้กกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนลำภูรา
           16. โรงเรียนบ้านหินคอกควาย อ.ปะเหลียน

               - ประวัติการตั้งถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านหินคอกควาย
           17. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง อ.ห้วยยอด

               - การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องการ "ตั้งตายาย" กับวิถีชีวิตชาวห้วยนาง
               - ความเชื่อเรื่องการทรงเจ้ากับวิถีชาวบ้านหนองช้างแล่น
               - เศรษฐกิจสังคมของชุมชนท่างิ้วในยุคเหมืองแร่
           18. โรงเรียนวัดคีรีวิหาร อ.ห้วยยอด
               - การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตลาดห้วยยอดก่อนและหลังการทำเหมืองแร่
           19. โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี อ.กันตัง
               - ชุมชนคลองภาษี (เมืองกันตัง) ในยุคกุลีท่าเรือต่างประเทศ
           20. โรงเรียนนาโยงวิทยาคม อ.นาโยง

               - ความเชื่อเรื่องตาพานร่างทรงกับวิถีชีวิตชาวบ้านไสขัน
           21. โรงเรียนสามัคคีศึกษา อ.ห้วยยอด
               - จากนาข้าวถึงสวนปาล์ม วิถีชีวิตของชาวนาวง

  จังหวัดนครศรีธรรมราช ( 23 โรงเรียน 26 โครงการ)

  1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.ปากพนัง
       - มหาวาตภัยแห่งแหลมตะลุมพุก ในความทรงจำของคนที่รอดชีวิตชีวิต
  2. โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ. ชะอวด
       - ความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยของตลาดชะอวด
  3. โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง อ.ท่าศาลา
       - ตำนานบ้านใน ตำบลดอนตะโก : ความหมาย ความสำคัญ และการเปลี่ยนแปลง
  4. โรงเรียนวัดโทเอก อ.พรหมคีรี
       - เดือนสามหลามเหนียว : ประเพณีสัมพันธ์ของชุมชนบ้านน้ำแคบ
  5. โรงเรียนวัดโคกเมรุ อำเภอฉวาง
       - เขาศูนย์ความเจริญในความทรงจำของชาวอำเภอฉวาง
  6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 อ.ทุ่งสง
       - ชุมชนคลองปางในอดีต : ชีวิตกับสายน้ำ
  7. โรงเรียนวัดนากัน อ.พรหมคีรี
       - การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในการผลิตของชุมชนบ้านป่าพรุจากยุคก่อตั้งถึงปัจจุบัน
  8. โรงเรียนบ้านควนรุย อ.ร่อนพิบูลย์
       - นกกรงหัวจุกกับชาวควนรุย : จากกรงแขวนชายคาถึงลานแข่งเสียง
       - ควนรุย : วิถีความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับมุสลิมจากอดีตถึงปัจจุบัน
  9. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อ.สิชล
       - เหมืองเชียร่ากับผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวตำบลฉลอง
  10. โรงเรียนสตรีปากพนัง อ. ปากพนัง
       - ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของปากพนังยุคโรงสีไฟ
  11. โรงเรียนวัดควนชะลิก อ.หัวไทร
       - ภูมิปัญญาในป่าพรุควนเคร็ง
       - ควายไร้ทุ่งที่บ้านควนทะเลมอง
       - วัดเก่า วัดร้าง วัดสร้างใหม่ในชุมชนควนชะลิก
  12. โรงเรียนวัดแดง อ.เชียรใหญ่
       - รอยพระพุทธบาทในชุมชนเขาพระบาท : ความศรัทธาที่เปลี่ยนแปลงไป
  13. โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อ.พิปูน
       - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 : การปรับตัวของกลุ่มคนอพยพ หลังอุทกภัย ปี 2531
  14. โรงเรียนวัดสระ อ.ปากพนัง
       - ป่าจาก : ฐานที่มั่นทางเศรษฐกิจของชุมชนท่าพญา
  15. โรงเรียนชะอวดเคร่งวิทยาคาร อ.ชะอวด
       - กระจูดกับวิถีการผลิตของคนเคร็ง : จากยุคใช้สอยสู่ยุคการผลิตภัณฑ์สินค้า
  16. โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือมิตรภาพที่ 218 อ.พิปูน
       - ชาวกะทูนก่อนและหลังภูเขาถล่ม
  17. โรงเรียนวัดดอนใคร อ.ท่าศาลา
       - การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตกับความสัมพันธ์ของคนในชุมชน : ศึกษากรณี ชุมชนกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  18. โรงเรียนวัดขรัวช่วย อ.สิชล
       - พี่น้องตระกูลใจ ในอำเภอทิศเหนือเมืองนคร
       - ดอนภาษีในความทรงจำของชาวบางดี
  19. โรงเรียนวัดพรหมโลก อ.พรหมคีรี
       - จากตลาดบ้านปึกถึงตลาดนอกท่า : ชุมทางเศรษฐกิจของอำเภอพรหมคีรี
  20. โรงเรียนบ้านนาเคียน อ.เมือง
       - ความสัมพันธ์ระหว่างไทยมุสลิมกับไทยพุทธในตำบลนาเคียน
  21. โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒน์ อ.ร่อนพิบูลย์
       - ร่องรอยวิถีชีวิตของชาวร่อนพิบูลย์ในยุคการทำเหมืองแร่
  22. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) อ.ลานสกา
       - เรือเหนือ : วิถีชีวิตชาวคีรีวง จากปากคำของคนใน
  23. โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม อ.ร่อนพิบูลย์
       - วัดนาคคาม : ศูนย์กลางความสัมพันธ์ของชุมชนบ้านหน้ากาม

  จังหวัดพัทลุง (22 โรงเรียน 24 โครงการ)

 1. โรงเรียนกงหราพิชากร อ.กงหรา 
       - วัดคลองเฉลิม : พุทธสถานท่ามกลางชุมชนมุสลิม
  2. โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อ.ปากพะยูน

       - วิถีชีวิตชาวเกาะหมากก่อนมีสะพานเชื่อมเกาะ
  3. โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู 2500) อ.เมือง

       - "ครูหมอโนราท่าแค" ความเชื่อและศรัทธาที่เปลี่ยนแปลงไป
  4.โรงเรียนตะแพนพิทยา อ.ศรีบรรพต
       - "เขาแก้ว" ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์การสู้รบ
  5. โรงเรียนตะโหมด อ.ตะโหมด

       - บทบาทของตระกูลชนะสิทธิ์ และตระกูลทับธนะ ที่มีต่อพัฒนาการของชุมชนแม่ขรี
  6.โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร อ.ควนขนุน
       - "พอย" กับความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนชุมชนนาขยาด
  7.โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว
       - คลองหูแร่กับความทรงจำของชาวท่ามะเดื่อ
  8. โรงเรียนประภัสสรรังสิต อ.เมือง

       - เศรษฐกิจของตลาดนาท่อมในยุคสายน้ำ
  9. โรงเรียนปัญญาวุธ อ.ควนขนุน

       - กำนันคล้ายกับประวัติศาสตร์ของชุมชนแพรกหา
       - ผ้าทอแพรกหา : พัฒนาการบนเส้นด้าย
  10.โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อ.ปากพะยูน
       - ย้อนวันวานเศรษฐกิจรังนกนางแอ่นบนเกาะสี่-เกาะห้า
  11. โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม อ.ป่าบอน

       - สับปะรดข้างทางบ้านป่าบาก :เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ของคนป่าบอน
  12. โรงเรียนพัทลุง อ.เมือง

       - "งานกรีฑา" ในความทรงจำ
  13. โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อ.เมือง

       - "คูเมือง" กับประวัติศาสตร์บอกเล่าของผู้คนในตำบลควนมะพร้าว
  14. โรงเรียนวชิรธรรมสถิต อ.เมือง

       - สำนักวัดเจ็นตกและน้ำมันเอ็นพ่อท่านเมฆ
  15. โรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมือง

       - ตามรอยช้างค่อมทะเลน้อย
  16. โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อ.ปากพะยูน

       - ประวัติและบทบาททางสังคมของพระครูศรัทธานุรักษ์ (ตาหลวงวรรณ วาจาสิทธิ์)
  17. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อ.ป่าพะยอม
       - ทุ่งลานโยกับพัฒนาการการศึกษา : วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
  18. โรงเรียนประชาบำรุง อ.ตะโหมด

       - ประเพณีทำบุญสองศาสนาบ้านตะโหมด
  19. โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา อ.ควนขนุน

       - พ่อท่านนะโม วัดบ้านสวน และชุมชนมะกอกเหนือ
  20. โรงเรียนวัดดอนศาลา อ.ควนขนุน

       - ตามรอยภูมิปัญญา "แช่ว่านยา - กินเหนียวดำ" ชุมชนดอนศาลา
  21. กศน.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม

       - สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนตลาดบางแก้วจากอดีตถึงปัจจุบัน
  22. โรงเรียนอุดมวิทยายน อ.ควนขนุน

       - บทบาทของหนังแคล้วเสียงทอง จากปากคำของลูกศิษย์
       - "ลิเกป่าบ้านสุนทรา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดง ผู้ชม และคนอื่นๆ ในบริบทของท้องถิ่น"

  จังหวัดสงขลา (20 โรงเรียน 21 โครงการ)  
     1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง
       - มหาวชิราวุธกับสงครามโลกครั้งที่ 2
  2. โรงเรียนคลองแดนวิทยา อ.ระโนด

       - ย้อนรอยตลาดน้ำคลองแดน
  3. โรงเรียนบ้านขนุน อ.ระโนด

       - ย้อนรอยการนั่งวิปัสสนาที่ป่าช้าเกาะฝ้าย
  4. โรงเรียนบ้านม่วงงาม อ.สิงหนคร

       - ความเชื่อและพิธีกรรมการทำบุญ "บ่อน้ำ" ของชุมชนบ่อกลอง
  5. โรงเรียนวรนารีเฉลิม อ.เมือง (เมืองสงขลาเมื่อครั้งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2)
       - ผลกระทบจากการหยุดเดินรถไฟขบวนสงขลา-หาดใหญ่ ต่อประชาชนในตำบลบ่อยาง
  6. โรงเรียนวัดเจดีย์งาม อ.ระโนด
       - วัดพระเจดีย์งาม : ศูนย์กลางชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
  7. โรงเรียนเทพา อ.เทพา
       - ข้าวแกงไก่ทอดเทพาข้างทางรถไฟ
       - สกุล "แก้วเกาะสะบ้า" กับตำบลเกาะสะบ้า
  8. โรงเรียนวัดทุ่งสงวน อ.ระโนด
       - ช้างแคระในความทรงจำของคนทุ่งสงวน
  9. โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพที่ 220 อ.สทิงพระ
       - ประเพณีตายายย่านของชุมชนท่าคุระ
  10. โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อ.ระโนด
       - เปรม ชูเกลี้ยง บุรุษผู้พลิกฟื้นผืนดินระโนด
  11. โรงเรียนระโนด อ.ระโนด
       - ย้อนรอย ๑๐๐ ปีชุมชนมะขามเฒ่า
  12. สงขลาเทคโนโลยี อ. เมือง
       - วิถีตาลโตนดกับชุมชนสทิงพระยุคก่อนและหลังการเกิดโรงงาน
  13. โรงเรียนสามบ่อวิทยา อ.ระโนด
       - พ่อเฒ่าวัดนกกับวิถีชีวิตของชุมชนวัดสน
  14. โรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด
       - วิถีคนชายคลองระโนดในยุคสายน้ำ
  15. โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ อ.สทิงพระ
       - หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดกับวิถีชีวิตชุมชนชุมพล
  16. โรงเรียนวัดหนองหอย อ.สิงหนคร
       - โนราโรงครูกับความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนวัดขนุน
  17. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 ( วัดหัวถิน ) อ.ระโนด
       - วิถีชีวิตชาวนาบ้านหัวถินก่อนและหลังการเกิดนากุ้ง
  18. โรงเรียนสทิงพระวิทยา อ.สทิงพระ
       - คูเมืองสทิงพาราณสี : ความหมายและความทรงจำที่เปลี่ยนไป
  19. โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ อ.สิงหนคร
       - บ่อซับกับชุมชนบ่อทรัพย์
  20. โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ
       - บังสะหม้อ กับวิถีชีวิตและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของชาวสะกอม

  จังหวัดสตูล (17 โรงเรียน 21 โครงการ)
  1. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อ.เมือง
       - กูเด็น คฤหาสน์กูเด็น และชุมชนพิมาน
  2. โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน
       - "ดาระ" ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของควนโดน
       - กุโบร์บ้านนาปริกกับประวัติความเป็นมาของบรรพชนชาวสตูล
  3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล อ.เมือง
       - โรตี ชาดี ชาวฉลุง จากวันวานสู่ปัจจุบัน
       - ดินปั้นบ้านย่านซื่อ ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าโอท็อป (OTOP)
  4. โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู
       - ชื่อถิ่นฐานมาลายู ร่องรอยวิถีชีวิตของชาวปากน้ำ
       - ซาไกแห่งเทือกเขาบรรทัดในชุมชนวังสายทอง : การปรับตัวของเจ้าแห่งพงไพรในวิถีการท่องเที่ยว
  5. โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง

       - มำบัง : สายน้ำไม่ไหลกลับของชาวคลองขุด
       - สืบค้นวิถีชีวิตของชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะ
  6. โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง
       - การย่ำกั้งในท้องถิ่นชุมชนเจ๊ะบิลังจากอดีตสู่ปัจจุบัน
  7. โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู
       - กลิ่นอายรอแง็งที่บ้านปากบาง
  8. โรงเรียนบ้านไทรงาม อ.เมือง
       - สามล้อและบทบาทของสามล้อในตลาดพิมาน
       - โรงเจ วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ วิถีชีวิตชุมชนตลาดพิมาน
  9. โรงเรียนบ้านเกตรี อ.เมือง
       - พัฒนาการประเพณีคอตัมอัล-กุรอานของชุมชนเกตรี
  10. โรงเรียนผังปาล์ม 2 อำเภอมะนัง
       - ชุมชนมะนังก่อนและหลังการเปิดตัวของถ้ำภูผาเพชร
  11. โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ อ.มะนัง
       - หลากหลายชุมชนมะนัง : จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน
  12. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล อำเภอเมือง

       - ควายบนฟ้ากับพัฒนาการแข่งขันว่าวของชาวสตูล
  13. โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน
       - ย้อนรอยดารุลมาอาเรฟปอเนาะหลังแรกในจังหวัดสตูล
  14. โรงเรียนแสงธรรม อ.เมือง
       - ย้อนอดีต "บาตูอำปา" ตลาดสินค้าของหมู่ดอนกับหมู่เล
  15. โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ อ.เมือง
       - ย้อนรอย ซาเยาะห์ สุนทรพจน์พัฒนาชุมชน ตำบลบ้านควน
  16. โรงเรียนอันซอเรียะอัคดีนียะห์ อ.เมือง
       - กูบาฮะรุดดิน บินกูแมะ และโต๊ะครูหัจญีฮัมหมัดซีกีร์ บินอับดุลมานัน กับชุมชนกัมปงฆัว
  17. โรงเรียนสันติศาสตร์ อ.เมือง
       - วิถีชีวิตของเด็กปอเนาะจากยุคโรงเรียนปอเนาะถึงยุคโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม : กรณีศึกษา โรงเรียนแสงประทีปวิทยา อ.เมือง จ.สตูล
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (23 โรงเรียน 28 โครงการ)
  1. โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อ.พุนพิน
       - พระนารายณ์ที่เขาศรีวิชัยกับวิถีชีวิตของชุมชน
  2. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์ ) อ.ดอนสัก
       - ประวัติและผลงานของหลวงพ่อจ้อย
       - พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนวัดสิงขร
  3. โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม อ.คีรีรัฐ
       - รถไฟกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวคีรีรัฐนิคม
  4. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
       - การจัดการทรัพยากรน้ำ : กรณีศึกษาน้ำตกวิภาวดีและชุมชนบ้านใน
       - "บ้านใน" ชุมชนคนหลากถิ่นจากอดีตถึงปัจจุบันี
  5. โรงเรียนพงันศึกษา อ.เกาะพงัน
       - ประเพณีชักพระทางทะเลประเพณีน่าอนุรักษ์
  6. โรงเรียนพันธศึกษา อ.พุนพิน
       - ชุมชนริมคลองท่าฉางจากวันวานถึงปัจจุบัน
  7. โรงเรียนมัธยมวิภาวดี อ.วิภาวดี
       - บ้านท่านหญิง ศูนย์ศิลปาชีพ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี อ.เมือง
       - หลวงพ่อพัฒน์ นารโท กับศรัทธามหาชน
  9. โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ อ.ท่าชนะ
       - ประเพณีเข้าเทียนแต่งงานที่บ้านเกาะมุกด์
  10. โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา อ.เคียนซา
       - ย้อยรอยประวัติศาสตร์ค่าย 514
  11. โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อ.พระแสง
       - จากป่าไผ่สู่สวนยางและสวนปาล์ม : วิถีชีวิตของชาวบางสวรรค์
  12. โรงเรียนบ้านกลาง อ.ท่าชนะ
       - ปัดซาง : การรักษาโรคแบบพื้นบ้านที่คลองพา
  13. โรงเรียนชัยบุรีพิทยา อ.ชัยบุรี
       - ชุมชนชัยบุรีจากอดีตถึงปัจจุบัน
  14. โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ อ.ท่าชนะ
       - บ้านน้ำดำกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน
  15. โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร อ.ท่าฉาง
       - การทำตาลโตนดของชาวท่าฉาง
  16. โรงเรียนวัดพระพรหม อ.ท่าฉาง
       - การทำเคย (กะปิ) กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านท่าเคย
       - ประเพณี "ทำขวัญข้าว" ของชาวบ้านห้วย
  17. โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ อ.ท่าชนะ
       - ตามรอยไข่เค็มไชยา : กรณีศึกษาชุมชนพุมเรียง
       - ตาปี สายนทีแห่งชีวิตของคนบ้านดอน
       - "คุณครูลำยอง" และชาวบ้านดอน : วีรชนเมืองคนดี
  18. โรงเรียนประดู่พิทยาคม อ.เมือง
       - ผ้าทอพุมเรียงกับวิถีชีวิตชุมชน
  19. โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม อ.บ้านตาขุน
       - หมู่บ้านจัดสรรตำบลเขาพัง : การปรับตัวของกลุ่มชาวบ้านไกรสรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนรัชชประภา
  20. โรงเรียนท่าชนะ อ.ท่าชนะ
       - เขาคันธุลีกับสงครามโลกครั้งที่ 2
  21. โรงเรียนคลองไม้แดง อ.ไชยา
       - ชุมชนปากหมากจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  22. โรงเรียนบ้านพรุแชง อ.เวียงสระ
       - เพลงกล่อมเด็กที่บ้านพรุแชง
  23. โรงเรียนเวียงสระ อ.เวียงสระ
       - ร่องรอยวิถีชีวิตของชาวเวียงสระ